گروه آموزشی روان شناسی استان قم
 
فعالیت های علمی آموزشی گروه های آموزشی متوسطه استان و دبیران روان شناسی
1. کدام علم تلاش می کند که با ترتیب دادن آزمایش هایی به این پرسش پاسخ دهد که انسان چگونه موجودی است؟

1)      جامعه شناسی             2) روان شناسی                 3) زیست شناسی               4) مردم شناسی

2.       یک ادعا وقتی علمی است که منطق یا ساختار ویژه ای داشته باشد که به آن .................. گفته می شود.

1) مسأله                                    2) تحقیق علمی                 3) تجربه علمی                 4) فرضیه

3.       رسیدن به توصیفی آزمون پذیر و تجربی از حوادث و رویدادها را ............... علمی می نامند.

1) نظریه                         2) فرضیه                        3) فعالیت                       4) پیش بینی

4.       تحقیق در کدامیک از زمینه های زیر کاربردی خواهد بود؟

1) بررسی علل تصادف رانندگی                                 2) تحقیق درباره روان شناسی فضا

3) تحقیق درباره روح و روان                                               4) بررسی اثر آب و هوا بر خلق

5.       به جنبه هایی از رفتار که می تواند اندازه گیری و یا ارزیابی شود، متغیر .................... می گویند.

1) کنترل                         2) مستقل                        3) وابسته                        4) مداخله گر

6.       ماهیت نظریه فروید، کدام است

1) مکانیستی                    2) جبرگرا                       3) لوح سفید                     4) زیست شیمیایی

7.       چنانچه پیش بینی پدیده مورد نظر دارای درجه بالایی از اعتبار باشد، روان شناس کدام گزینه را می تواند مورد توجه قرار دهد.

1) استقرا             2) قیاس              3)رابطه همبستگی             4) رابطه علت و معلول پدیده ها

8.       اگر اضطراب را ناشی از کارکردهای نامناسب در فرآیند زیست شیمیایی مغز بدانیم به کدام رویکرد مربوط می شود

1) رفتاری                       2) شناختی                       3) روان کاوی                  4) زیست شناختی

9.       کدام روش تحقیق کاملا کنترل شده است

1) اجرای آزمون ها           2) روش آزمایشی              3) روش بالینی                  4) مشاهده طبیعی

10.   در فرضیه سلامت روانی افراد با آموزش مهارت های زندگی، تمرینات منظم جسمانی و نگرش مثبت به واقعیت ها گسترش می یابد. متغیر وابسته کدام است

1) سلامت روانی              2) آموزش مهارت رانندگی  3) تمرینات منظم جسمانی               4) نگرش مثبت به واقعیت ها

 

11.   موضوع روان شناسی چیست؟

1) مطالعه علمی رفتار         2) مطالعه علمی فرآیند های روانی     3) مطالعه رفتار و فرآیندهای روانی   4) مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای روانی

12.   اگر طی آزمایشی معلوم شود که تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد، در این آزمایش تشویق را چه می گویند؟

1) متغیر مستقل                2) متغیر وابسته                            3) فرضیه                        4) گواه

13.   کدام رویکرد بر نقش مغز  بر رفتار و تفکر و احساس تأکید دارد؟

الف: روان کاوی               ب: زیست شناختی                         ج: شناختی                       د: انسان گرا

14.   روان شناس معتقد به رویکرد رفتاری در توجیه بی دقتی یک کودک چه می گوید

1) این کودک مفهوم دقت را در سازمان شناختی خود ندارد

2) در پردازش اطلاعات، این کودک دچار اشکال است.

3) این کودک هنگامی که بی دقتی نمود، نه تنها تنبیه نشده است بلکه رفتار بی دقتی او تقویت هم شده است

4) سیستم عصبی و سیستم هورمونی این کودک در انجام اعمال به نحو مناسبی عمل نمی کند

15.   این سوال که چگونه یک مفهوم را در ذهن می سازیم؟ توسط کدام دسته از روانشناسان مطرح می شود؟

1) انسان گرا                    2) فیزیولوژیک                            3) شناختی                       4) رفتار گرا

16.   کدام رویکرد در وان شناختی بر این باور است که روان شناسی باید به تجارب آگاه و ذهبی فر سر و کار داشته باشد؟

1) شناختی                       2) روانکاوی                    3) انسان گرا                    4) زیست شناختی

17.   فرضیه عبارت است از ............

ا) ادعایی درباره پدیده های عالم که می خواهد پدیده ای را بر اساس روش علمی تأیید کند. (حدس و گمان)

2) پاسخ قطعی و واقعی به سوال تحقیق

3) بیان قوانین و اصول روش تحقیق

4) فعالیتی منظم در جهت تبیین نتایج تحقیق

18.   روان شناسان انسان گرا، تجربه های افراد را از کدام زاویه نگاه می کنند؟

1) از دیدگاه خود افراد                   2) آنچه به صلاح اوست                  3) دیدگاه حاکم بر جامعه               4) آنچه از نظر عقل درست باشد

19.   روان شناسی که درد دادگاهها مشاوره می دهد تا مقصر پیدا شود در چه شاخه ای از روان شناسی فعالیت می کند؟

1) بالینی             2) جنایی             3) سازمانی                      4) محقق

20.   رویکردهای شناختی، انسانگرا و روانکاوی به ترتیب بر روی کدام مفاهیم تأکید دارند؟

1) پردازش اطلاعات، تجارب ذهنی، انگیزه های ناخودآگاه          2) تجارب ذهنیف پردازش اطلاعات، انگیزه های ناخودآگاه

3) پردازش اطلاعات، تجارب ذهنی، رشد روانی اجتماعی                     4) تجارب ذهنی، پردازش اطلاعات، رشد روانی اجتماعی

21.   بررسی میزان مصرف مواد مخدر و تأثیر آن بر سلامت روانی افراد از چه طریق انجام می گیرد؟

1) آزمایشی                     2) همبستگی                    3) مشاهده طبیعی              4) زمینه یابی

22.   بنیانگذار مکتب روان کاوی کیست؟

1) بروکا             2) فروید             3) آبراهام مازلو                4) هانس سلیحه   

23.   پژوهشگری با روش آزمایشگاهی این فرضیه را که در اضطراب موجب کاهش بهره هوشی می شود، تحقیق می کند به ترتیب متغیر مستقل و متغیر وابسته کدام است؟

1) هوش اضطراب                      2) بهره هوشی اضطراب               3) اضطراب بهره هوشی               4) اضطراب اضطراب

24.   روان شناسی که افکار افراد مراجعه کننده افسرده اش را کند و کاو کرده تا علت افسردگی او را بیابد، هم چنین راههایی را برای درمان افسردگی او پیدا نماید. در چه شاخه ای در روان شناسی فعالیت می کند؟

1) روان شناس تربیتی         2) روان شناس سازمانی       3) روان شناس جنایی          4) روان شناس بالینی

25.   فایده مطالعه روان شناسی چیست؟

1) مختصری از واقعیت های بنیادی و روش های پژوهشی در این علم را بدانیم

2) بصیرتی نسبت به نگرش ها و رفتارهای خود و دیگران پیدا خواهیم کرد.

3) ما را آماده می کند تا ادعاهایی که به نام روان شناسی در جامعه مطرح شود، درستی یا نادرستی آنها بهتر مورد بررسی و دقت قرار دهد

4) به ما کمک می کند که بفهمیم چرا هر فردی به شیوه معینی می اندیشد و رفتار می کند.

26.   روان شناس ..................... در مدرسه تلاش می کند تا به دانش آموزان درباره مسائل آموزشی که با آن مواجه می شوند کمک نماید.

1) تربیتی                        2) جنایی             3) بالینی             4) محققی

 

 

 

27.   اولین هدف در روان شناسی علمی چیست؟

1) پیش بینی پدیده ها و رفتارها        2) بررسی رابطه بین علت و معلول     3 توصیفی آزمون پذیر و تجربی        4) تغییر رفتار و فرآیندهای روانی

28.   کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای روش تحقیق علمی نمی باشد؟

1) کنترل             2) تعریف رابطه علت و معلول         3) تعریف عملیاتی             4) تکرار پذیری

29.   فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است...............

1) فرضیه                        2) نظریه             3) روش تحقیق علمی                     4) رویکرد

30.   دو فرایند یک نظریه علم عبارتند از ................ و .....................

1) آزمایشی همبستگی    2) قیاس و استقرا   3) کاربردی و بنیادی                      4) متغیر مستقل و وابسته

31.   روشی که از طریق جمع آوری داده های منظم با روش تجربی امکان یک نتیجه گیری کل را بوجود می آورد

1) روش علمی                  2) روش استقرا                 3) قیاس              4) روش تجربی

32.   چرا یافته های روان شناسی به دقت و قدرت سایر یافته های علمی نیست؟

1) بخاطر رعایت بسیاری ملاحظات انسان و اخلاقی       2) چون انسان موجودی پیچیده است

3) مورد یک و دو صحیح است                     4) چون انسان با سایر پدیده های مورد مطالعه در علم تفاوت دارد

33.   کدامیک از موارد زیر از انواع رویکردها در وان شناسی نمی باشد؟

1) رفتارگرایی                  2) فراشناختی                   3) زیست شناختی              4) روان کاوی

34.   پژوهش سندرم تطابق عمومی توسط چه کسی انجام گرفت و چه چیزی را بررسی می کند؟

1) بروکا تکه برداری منطقه خاص مغز پس از مرگ  2) لشلی برداشتن قسمتی از مغز موش ها

3) ورنیکه تحریک الکتریکی مغز                         4) هانس سلیمه پژوهش در مورد تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با فشار روان

35.   کدام روان شناس رویکرد انسان گرا را به عنوان نیروی سوم در روان شناسی می داند؟

1) فروید             2) ونت              3) راجرز                        4) مازلو

36.   بنیانگذار حرکت مشاوره ای چه کسی است؟

1) مازلو             2) راجرز                        3) فروید             4) لورنز

 

37.   در جدول مقابل جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

1) نیاز به احترام و عزت نفس نیاز به خود شکوفایی

2) نیاز به امنیت نیاز به احترام و عزت نفس

3) نیاز به امنیت و نیاز به تعلق و دوست داشتن

4) نیاز به تعلق و دوست داشتن نیازهای فیزیولوژیکی

38.   انتقاد وارده به رویکرد رفتاری چیست؟

1) اینکه آگاهی ذهن، تجربه و هیجانات را مورد غفلت قرار داده   2) مبهم است

3) رفتار را ناشی از شکل گیری عوامل صرفا محیطی دانسته          4) موارد 1 و 3

39.   آندرسون چه تحقیقی در مورد رفتار انسان انجام داده است

1) او رفتار بزرگسالان را در آسایشگاه سالمندان بررسی نموده      2) او رفتار کودکان را در پارک لندن در خصوص میزان فاصله گرفتن کودک از مادر اندازه گیری کرد

3) او رفتار حیوانات را در محیط و زیستگاههای طبیعی آنها بررسی قرار داد

4) او استعمال دخانیات و ارتباط آن با بیماری های جسمانی را بررسی کرد

40.   بررسی رشد انسان در جنبه های عقلانی، جسمانی، هیجانی و اخلاقی مربوط به کدام یک از حوزه های اصلی در روان شناسی می باشد؟

1) شناختی                       2) اجتماعی                      3) رشدی                        4) فیزیولوژیک

گروه روانشناسی استان قم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ توسط گروه روان شناسی متوسطه استان قم
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک